logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
minus Obszar działania
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Ochrona danych osobowych
 STATUS PRAWNY
minus Status prawy Powiatowego Urzędu Pracy
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Główny Księgowy
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Regulamin wynagradzania
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP
minus 2022r.
minus 2021r.
minus 2020r.
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA
plus Sprawozdania finansowe jednostki
minus Zestawienie środków trwałych
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 PROGRAMY
minus Programy
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP > 2020r.

Nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 8 stycznia 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 stycznia 2019r.


Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia funduszu nagród na 2020r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 21 stycznia 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 08 października 2019r. w sprawie wyznaczenia pracowników uprawnionych do obsługi elektronicznych zwolnień lekarskicj (E-ZLA) oraz zasad archiwizowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce zwolnień lekarskich


Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu zaciągania zobowiązań finansowych do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 7 lutego 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia w pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce regulaminów z zakresu postępowania przy realizacji usług i instrumentów rynku pracy zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr 31/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 20 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 33/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 07 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 36/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 23 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 13 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 20/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Nr 26/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 listopada 2018r.


Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. szkolenia „Technologie wykończeniowe w budownictwie”


Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 48/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad (polityki) rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia aktualnego wykazu programów komputerowych dopuszczonych do użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce, z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania:

  1. wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  2. wniosków o przyznanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz wniosków pracodawcy o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji do rzopatrywania wniosków osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej


Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 18/2016 z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 25 lutego 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia w pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce regulaminów z zakresu postępowania przy realizacji usług i instrumentów rynku pracy zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr 31/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 20 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 33/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 07 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 36/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 23 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 13 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 20/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Nr 26/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 listopada 2018r., Zarządzeniem Nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 8 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 stycznia 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 07 lutego 2020r.


Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 17 marca 2020r. w sprawie wyznaczenia pracowników uprawnionych do obsługi elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 17 marca 2020r. w sprawie upoważnienia i wyznaczenia pracowników uprawnionych do dostępu do informacji zawartych w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami


Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 marca 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji do ropatrywania wniosków osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej


Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 wśród klientów i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 24 marca 2020r. w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w związku z wprowadzeniem stanu epidemii


Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia w pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce regulaminów z zakresu postępowania przy realizacji usług i instrumentów rynku pracy zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr 31/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 20 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 33/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 07 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 36/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 23 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 13 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 20/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Nr 26/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 listopada 2018r., Zarządzeniem Nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 8 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 07 lutego 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 25 lutego 2020r.


Zarządzenie Nr 22/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Zespołu przy Dziale Programów i Projektów do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.)


Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 4 maja 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Zespołu przy Dziale Programów i Projektów do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.)


Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 05 maja 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji do rzopatrywania wniosków osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 marca 2020r.


Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 19 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 48/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad (polityki) rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 1 lipca 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Zespołu przy Dziale Programów i Projektów do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 4 maja 2020r.


Zarządzenie Nr 31/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 32/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 1 lipca 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu w Sokółce z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadzeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 19 marca 2015r. i Zarządzenia Nr 3/2018 z dnia 06 lutego 2018r. wprowadzające zmiany do Zarządzenia Nr 4/2013 z dnia 13 marca 2013r.


Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 1 lipca 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Zespołu przy Dziale Programów i Projektów do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 4 maja 2020r., Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 1 lipca 2020r.


Zarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2020r.


Zarządzenie Nr 35/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 36/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 37/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 14 września 2020r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy


Zarządzenie Nr 39/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 października 2020r. w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 października 2020r. sprawie wprowadzenia wytycznych dla funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce


Zarządzenie Nr 41/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 grudnia 2020r. w sprawie zmany w załączniku Zarządzenia Zarządzenie Nr 49/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji inwentaryzacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 grudnia 2020r. w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 48/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad (polityki) rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 43/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 grudnia 2020r. w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 48/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad (polityki) rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 44/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2020r.


Zarządzenie Nr 45/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, marki: Suzuki Vitara, numer rejestracyjny BSK 01177


Zarządzenie Nr 46/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego


Zarządzenie Nr 47/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 48/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

Ilość odwiedzin: 1174
Nazwa dokumentu: 2020r.
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Ejsmont
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Ejsmont
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Kułak
Data wytworzenia informacji: 2022-06-02 13:19:18
Data udostępnienia informacji: 2022-06-02 13:19:18
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-02 13:23:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner