logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
minus Zakres Kompetencji
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
minus Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus 25.03.2009r. - Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
minus Regulamin wynagrodzeń
minus Regulamin pracy
 PRAWO
minus Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Przepisy dotyczące pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych dla osób które straciły zatrudnienie
minus Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
minus Ustawa o finansach publicznych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Ustawa reformująca administrację publiczną
minus Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce
 PRACA W URZĘDZIE
minus Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
minus Ogłoszenia o konkursach
minus Informacja o wynikach naboru
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
minus Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 KONTROLA ZARZĄDCZA
 PROCEDURY I REGULAMINY
minus Procedura nr 1 Staże
minus Procedura nr 2 Grupowe szkolenia zawodowe
minus Procedura nr 3 Indywidualne szkolenia zawodowe
minus Procedura nr 4 Prace interwencyjne
minus Procedura nr 5 Roboty publiczne
minus Procedura nr 6 Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
minus Procedura nr 7 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
minus Procedura nr 8 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
minus Procedura nr 9 Prace społecznie użyteczne
minus Procedura nr 10 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Procedura nr 11 Zwrot kosztów przejazdu
minus Procedura nr 12 Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Procedura nr 13 Przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną
minus Procedura nr 14 Dodatek aktywizacyjny
minus Procedura nr 15 Stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki
minus Procedura nr 16 Postępowanie przygotowaecze pod egzekucję świadczeń nienależnych, egzekwowanych w trybie administracyjnym
minus Procedura nr 17 Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolnikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy
minus Procedura nr 18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
minus Procedura nr 19 Bon Szkoleniowy
minus Procedura nr 20 Bon stażowy
minus Procedura nr 21 Bon na zasiedlenie
minus Procedura nr 22 Bon Zatrudnieniowy
minus Procedura nr 23 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM
minus Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 PROGRAMY
minus Programy
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Zasięg terytorialny
 Język migowy
A A A


 

POWIATOWY URZĄD PRACY

W SOKÓŁCE

ul. Kryńska 40

16 - 100 Sokółka

tel. (85) 722-90-10,  fax (85) 722-90-11

e-mail: PUP_SOKOLKA@poczta.internetdsl.pl lub biso@praca.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

FILIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W SOKÓŁCE

ul. Gen. N. Sulika 4a

16 - 200 Dąbrowa Białostocka

tel./fax (85) 712-12-03, 712-10-58, 712-66-40

e-mail: bisoda@praca.gov.pl

corner  stopka pl corner