logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
minus Obszar działania
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Ochrona danych osobowych
 STATUS PRAWNY
minus Status prawy Powiatowego Urzędu Pracy
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Główny Księgowy
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Regulamin wynagradzania
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP
minus 2022r.
minus 2021r.
minus 2020r.
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA
plus Sprawozdania finansowe jednostki
minus Zestawienie środków trwałych
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 PROGRAMY
minus Programy
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP > 2021r.

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 08 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 08 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 22 stycznia 2021r. zmianiające Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania:

  1. wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  2. wniosków o przyznanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz wniosków pracodawcy o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawne.

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 stycznia2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji do rzopatrywania wniosków osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 marca 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 26/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 05 maja 2020r.


Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu zaciągania zobowiązań finansowych do wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych


Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie utraty ważności Zarządzenia 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do kwoty nieprzekraczającej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznyhc (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przez PUP w Sokółce


Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie utraty ważności Zarządzenia 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dotyczących szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 12 lutego 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia w pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce regulaminów z zakresu postępowania przy realizacji usług i instrumentów rynku pracy zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr 31/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 20 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 33/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 07 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 36/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 23 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 13 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 20/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Nr 26/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 listopada 2018r., Zarządzeniem Nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 8 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 07 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 15/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 25 lutego 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 21/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 10 kwietnia 2020r.


Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dna 16 lutego 2021r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 marca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie ustalenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce i powołania Komisji do oceny przydatności zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, przeprowadzania przetargu publicznego, aukcji, nieodpłatnego przekazania, darowizny oraz likwidacji zbędnych lub zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego.


Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 48/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad (polityki) rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce zmienionego Zarządzeniem Nr 52/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2017r., Zarządzeniem Nr 53/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2017r., Zarządzeniem Nr 54/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2017r., Zarządzeniem Nr 31/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018r., Zarządzeniem Nr 32/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018r., Zarządzeniem Nr 12/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 11 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 13/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 11 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 46/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 27 grudnia 2019r., Zarządzeniem Nr 47/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 27 grudnia 2019r., Zarządzeniem Nr 48/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 27 grudnia 2019r., Zarządzeniem Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 12 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 29/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 42/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 grudnia 2020r., Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 grudnia 2020r.


Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 17/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 marca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w prowadzonym postepowaniu o udzielenia zamówienia publicznego dot. szkolenia „Brukarz”


Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 4 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 31 maja 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Zespołu przy Dziale Programów i Projektów do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 4 maja 2020r., Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 1 lipca 2020r., Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 16 lipca 2020r.


Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 23/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 24/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 06 lipca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 sierpnia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników uprawnionych do obsługi elektronicznych zwolnień lekarskicj (E-ZLA) oraz zasad archiwizowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce zwolnień lekarskich


Zarządzenie Nr 26/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 27/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 sierpnia 2021r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników uprawnionych do obsługi elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 28/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 sierpnia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia i wyznaczenia pracowników uprawnionych do dostępu do informacji zawartych w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami


Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 11 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 30/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 31/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 32/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 8 września 2021r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 33/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 8 września 2021r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 34/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 września 2021r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 35/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 września 2021r. w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Zespołu przy Dziale Usług Rynku Pracy do realizacji zadań z zakresu wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Zarządzenie Nr 36/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 08 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w prowadzonym postepowaniu o udzielenia zamówienia publicznego dot. szkolenia „Robotnik budowlany – prace wykończeniowe”


Zarządzenie Nr 37/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 48/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad (polityki) rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce zmienionego Zarządzeniem Nr 52/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2017r., Zarządzeniem Nr 53/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2017r., Zarządzeniem Nr 54/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2017r., Zarządzeniem Nr 31/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018r., Zarządzeniem Nr 32/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018r., Zarządzeniem Nr 12/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 11 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 13/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 11 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 46/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 27 grudnia 2019r., Zarządzeniem Nr 47/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 27 grudnia 2019r., Zarządzeniem Nr 48/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 27 grudnia 2019r., Zarządzeniem Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 12 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 29/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 42/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 grudnia 2020r., Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 02 grudnia 2020r., Zarządzeniem Nr 15/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 31 marca 2021r.


Zarządzenie Nr 38/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolna sobotę w 2021r.


Zarządzenie Nr 39/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie powołania i ustalenia zasad funkcjonowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Zespołu Redakcyjnego serwizu społecznościowego Facebook


Zarządzenie Nr 40/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 41/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 listopada 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania:

  1. wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  2. wniosków o przyznanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz wniosków pracodawcy o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

zmienionego Zarządzeniem Nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 stycznia 2021r.


Zarządzenie Nr 42/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 30 listopada 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji do rzopatrywania wniosków osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 18 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 26/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 05 maja 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 stycznia 2021r.


Zarządzenie Nr 43/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 01 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 44/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji celem otwarcia biurka oraz spisu znajdujących się tam dokumentów


Zarządzenie Nr 45/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 46/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Zespołu do realizacji postanowień wynikających z zawartej umowy nr 43/2021/P z dnia 25 października 2021r. dotyczącej projektu pilotażowego pn. „Młodzi – Wykwalifikowani – Pracujący” realizowanego w ramach rezerwy Funduszu Pracy na projekty pilotażowe pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”


Zarządzenie Nr 47/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółe z dnia 01 grudnia 2021r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 48/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia funduszu nagród na 2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce


Zarządzenie Nr 49/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania


Zarządzenie Nr 50/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w zamiana za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę tj. 1 stycznia 2022r.


Zarządzenie Nr 51/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Zespołu przy Dziale Programów i Projektów do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ilość odwiedzin: 1609
Nazwa dokumentu: 2021r.
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Ejsmont
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Ejsmont
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Kułak
Data wytworzenia informacji: 2022-06-02 10:48:46
Data udostępnienia informacji: 2022-06-02 10:48:46
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-02 10:53:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner