logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
minus Regulamin wynagrodzeń
minus Regulamin pracy
 SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI
minus Sprawozdania finansowe jednostki
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRAWO
minus Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Przepisy dotyczące pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych dla osób które straciły zatrudnienie
minus Przepisy dotyczące łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
minus Ustawa o finansach publicznych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Ustawa reformująca administrację publiczną
minus Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PUP w Sokółce
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 PROCEDURY I REGULAMINY
minus Druki do pobrania
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W RAMACH AKTYWNYCH FORM
minus Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 PROGRAMY
minus Programy
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


PROCEDURY I REGULAMINY > Druki do pobrania

Bony szkoleniowe do 30 r. ż. 

- Regulamin

- Wniosek/Wniosek korygujący o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 r. ż.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Regulamin

Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Grupowe szkolenia zawodowe

Regulamin

Ankieta

Karta kandydata na szkolenie grupowe

Deklaracja pracodawcy

Deklaracja podjęcia działalności gospodarczej

Indywidualne szkolenia zawodowe

Regulamin

Wniosek / wniosek korygujący osoby uprawnionej o skierowanie na szkolenie indywidualne

Wniosek / wniosek korygujący pracodawcy o zorganizowanie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wyposażenie / doposażenie stanowisk pracy

Regulamin

Wniosek / wniosek korygujący o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocde minimis

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis

Deklaracja pochodzenia sprzętu używanego

- Oświadczenie Wnioskodawcy o fakcie, iż nabyta rzecz nie została zakupiona ze środków publicznych

Oświadczenie Wnioskodawcy, że on, jego współmałżonek oraz członkowie ich najbliższej rodziny nigdy nie byli właścicielami zakupionego sprzętu

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalnosci gospodarczej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocde minimis

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis

Bony na zasiedlenie do 30 r. ż. 

Regulamin

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r. ż. z załącznikami

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 r. ż. 

Regulamin

Wniosek o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 r.ż z załącznikami

Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 r.ż

Staże 

Regulamin

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z załącznikiem - programem stażu

Roboty publiczne

Regulamin

Wniosek o organizowanie robót publicznych

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych

Wniosek o zaliczkę na poczet wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych

Prace społecznie użyteczne 

Regulamin

Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłacanych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznychu  

Prace interwencyjne

Regulamin

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocde minimis

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych  

Bon zatrudnieniowy

Regulamin

Wniosek o przyznanie Bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnych do 30 r. ż. 

Bon zatrudnieniowy

Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w sprawie zatrudnienia bezrobotnego do 30 r. ż. w ramach Bonu zatrudnieniowego z załącznikami  

Bon stażowy

Regulamin

Wniosek o przyznanie bonu stażowego dla bezrobotnych do 30 r. ż. 

Bon stażowy

Wniosek organizatora o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego  bezrobotnego do 30 r. ż. z załącznikami  

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocde minimis

Zwrot kosztów zakwaterowania

Regulamin

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów zakwaterowania 

Wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania 

Zwrot kosztów przejazdu

Regulamin

Wniosek o przyznanie i zwrot z Funduszu Pracy faktycznie poniesionych kosztów przejazdu na badania lekarskie / psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania  

Wniosek o przyznanie i zwrot z Funduszu Pracy faktycznie poniesionych kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania 

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu 

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie 

Wniosek o refundację poniesionych kosztów przejazdu 

Wniosek o refundację poniesionych kosztów przejazdu na szkolenie 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Regulamin

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną  

Wniosek o refundację poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 

Stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki 

Regulamin

Wniosek o przyznanie prawa do stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki  

Ilość odwiedzin: 18095
Nazwa dokumentu: Druki do pobrania
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Ejsmont
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Ejsmont
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-03 12:22:43
Data udostępnienia informacji: 2017-03-03 12:22:43
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-26 12:39:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner