logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
minus Obszar działania
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Ochrona danych osobowych
 STATUS PRAWNY
minus Status prawy Powiatowego Urzędu Pracy
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Główny Księgowy
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Regulamin wynagradzania
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP
minus 2022r.
minus 2021r.
minus 2020r.
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA
plus Sprawozdania finansowe jednostki
minus Zestawienie środków trwałych
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2021 - 2027
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 PROGRAMY
minus Programy
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce
od dnia 1 stycznia 2004r.

Lp.

Jednostka kontrolująca

Czas trwania czynności kontrolnych

Temat kontroli

Sposób udostępniania dokumentacji z kontroli

2004r.

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

21-30.06.2004

05-13.07.2004

03.09.2004

Pozyskiwanie i wykorzystanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce środków finansowych na działania zapobiegające bezrobociu na wsi w powiecie sokólskim w latach 2000-2003 i w I kw. 2004r.

Na wniosek

2.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

23.11.2004

Funkcjonowanie archiwum zakładowego

Na wniosek

3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

07.12.2004

Prawidłowość wdrażania projektów realizowanych w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL

Na wniosek

2005r.

4.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – Wydział Polityki Społecznej

 

22.02 – 04.03.2005r.

Kontrola kompleksowa w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

Na wniosek

5.

Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku

24.05 – 31.05.2005r.

Przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy oraz wybranych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Na wniosek

6.

Starostwo Powiatowe w Sokółce – Wydział Finansowy

21.11 – 25.11.2005r.

Zagadnienia finansowe za rok 2004, dotyczące wydatków budżetowych

Na wniosek

2006r.

7.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

07.03 – 15.03.2006

Kontrola dotycząca projektów realizowanych w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL

Na wniosek

8.

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

20.06-26.07.2006

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Na wniosek

9.

Starostwo Powiatowe w Sokółce – Audyt wewnętrzny

16.08-18.09.2006

Analiza i przestrzeganie procedur, zasad i trybów udzielania zamówień publicznych realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce

Na wniosek

10. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

23-24.08.2006

Kontrola dotycząca projektów realizowanych w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL

Na wniosek

11.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

15.12.2006

Kontrola archiwum zakładowego

Na wniosek

2007r.

12.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej

24.01.2007

Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzedów pracy

Na wniosek

13.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

05.06.2007

Kontrola prawidłowości realizacji projektów wdrażanych w ramach Dz. 1.2 i 1.3 SPO RZL

Na wniosek

2008r.

14.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

15.09-17.10.2008

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach PO KL

Na wniosek

15.

Starostwo Powiatowe w Sokółce

17-31.10.2008

Ewidencja środków trwałych. Inwentaryzacja

Na wniosek

2009r.

16.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

22.01-24.02.2009

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „PROFESJONALIŚCI” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

Na wniosek

17.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej

04-05.03.2009

Kontrola kompleksowa w zakresie: Realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Na wniosek

18.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

15.05.2009

Kontrola archiwum zakładowego – stosowanie przepisów kancelaryjno – archiwalnych

Na wniosek

19.

Starostwo Powiatowe w Sokółce

22.10-06.11.2009

Procedury wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków

Na wniosek

20.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

21.12.2009

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Na wniosek

2010r.

21.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

07.04-28.05.2010

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wypłat, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku TK z dnia 24.06.2008r.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Na wniosek

2011r.

22.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

04-26.01.2011

Prawidłowość wykorzystania w 2010r. dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania, dotyczącego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium

Na wniosek

23.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej

15.03.2011

Wyodrębnienie i funkcjonowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach pup

Na wniosek

24.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

29.03.2011

Kontrola w trakcie realizacji projektu „PROFESJONALIŚCI” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2

Na wniosek

25.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

27.06.2011

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Na wniosek

26.

Starostwo Powiatowe w Sokółce

19.09-07.10.2011

Przestrzeganie procedur wydatkowania środków na wynagrodzenia pracowników, kosztów podróży służbowych oraz ewidencji rozliczeń z kontrahentami

Na wniosek

2012r.

27.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

20.02.2012

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Ekozatrudnienie” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1

Na wniosek

28.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

27.06.2012

Funkcjonowanie archiwum zakładowego

Na wniosek

2013r.

29.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

16.04-30.06.2013

Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50 r.ż.

Na wniosek

30.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej

18.06.2013

Stosowanie standardów i warunków prowadzenia usługi rynku pracy w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Na wniosek

Ilość odwiedzin: 10132
Nazwa dokumentu: Kontrole zewnętrzne
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kułak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kułak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-11-23 10:15:17
Data udostępnienia informacji: 2006-11-23 10:15:17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-23 12:34:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner