logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sokółka
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności
minus Dane adresowe
minus Godziny urzędowania
minus Obszar działania
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Ochrona danych osobowych
 STATUS PRAWNY
minus Status prawy Powiatowego Urzędu Pracy
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Z-ca Dyrektora Urzędu
minus Główny Księgowy
 STRUKTURA URZĘDU
minus Wykaz stanowisk
minus Schemat organizacyjny
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
minus Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o pracownikach samorządowych
minus Regulamin wynagradzania
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA PUP
minus 2022r.
minus 2021r.
minus 2020r.
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
 MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE JEDNOSTKA
plus Sprawozdania finansowe jednostki
minus Zestawienie środków trwałych
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 PRACA W URZĘDZIE
minus Informacja o wynikach naboru
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Usług Rynku Pracy
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy referent w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym
 WYKAZ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Instrukcja kancelaryjna
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus 2018r.
plus 2016
plus Archiwum
plus Ogłoszenie o zawarciu umowy
 KONTROLE
minus Kontrole zewnętrzne
 OPRACOWNIA I ANALIZY
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2010 roku
minus Raport za 2009r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2009r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2009 roku
minus Raport za 2008r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2008r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim za I półrocze 2008r.
minus Raport za 2007r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Raport za 2010r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2011r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2011r.
minus Raport za 2011r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2012r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2013r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2013r.
minus Raport za 2013r. z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza absolwentów ze szkół powiatu sokólskiego
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w I półroczu 2014r.
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2014r.
minus Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2015r. w powiecie sokólskim
minus Informacja sygnalna za rok 2015r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2015r.
minus Informacja sygnalna za II półrocze 2016r. w powiecie sokólskim
minus Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sokólskim w 2016r.
 OFERTY PRACY
minus Lokalne oferty pracy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
minus Projekty realizowane w PUP w perspektywie finansowej 2014 - 2020
minus Projekty realizowane w PUP w ramach PO KL
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2006 - 2007
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
minus Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2004
 PROGRAMY
minus Programy
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EFS
 Rejestracja wizyty w Urzędzie
minus Rejestracja wizyty w Urzędzie
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Język migowy
minus Język migowy
A A A


PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ > Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005

 

 

 

W okresie od 1 lutego 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zrealizował projekty w ramach Działania 1.2 – Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pn. Młodzież na rynku pracy – nowe szanse lepsze jutro oraz Działania 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Pracuję - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

I. Młodzież na rynku pracy – nowe szanse lepsze jutro

 

 

Celem programu było ułatwienie startu zawodowego osobom młodym, w tym absolwentom wszystkich typów szkół tak, by nie stawali się bezrobotnymi.

 

 

 

W projekcie udział wzięło 306 osób poniżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. W trakcie realizacji programu 283 osoby objęte zostały wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, natomiast 246 osób skorzystało z  pośrednictwa pracy. 183 beneficjentów ostatecznych projektu, dzięki odbyciu stażu, nabyło umiejętności praktyczne do wykonywania pracy. 37 uczestników skorzystało z przygotowania zawodowego i nabyło nowe kwalifikacje, umiejętności zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy. 6 beneficjentów zdecydowało się na założenie własnej firmy. W trakcie rozmów z doradcą zawodowym zbadano ich predyspozycje, a następnie zostały im udzielone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 26 beneficjentów ostatecznych uzyskało zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Uczestnicy mieli też możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i skorzystania ze szkoleń.

 

Zorganizowane zostały dwa kursy grupowe:

 

- Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera dla 24 osób,

 

- Kurs informatyczny wielomodułowy z egzaminem na ECDL dla 24 osób.

 

6 beneficjentów ostatecznych uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych pod zapewnione miejsca pracy. Były to następujące kursy:

 

- Operator koparki jednonaczyniowej kl. III + poszerzenie typu CAT 320 LVA,

 

- Kierowca kat. C+E?,

 

- Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie części ogólnej dla przewozu rzeczy,

 

- Operator równiarki kl. III.

 

 

 

Na 306 osób biorących udział w projekcie 92% skorzystało z porady indywidualnej i wypełniło ankiety wstępne. Udział w poradnictwie indywidualnym, a także korzystanie z innych form, takich jak szkolenia, umożliwił uczestnikom projektu nabycie umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy. Wpłynął na wzrost motywacji, wiary we własne możliwości oraz w sens własnych działań na rzecz znalezienia zatrudnienia.

 

 

 

EFEKTYWNOŚĆ

 

Spośród osób objętych działaniami w ramach projektu 122 podjęły zatrudnienie, co stanowi ok. 40% wszystkich beneficjentów ostatecznych. Działalność gospodarczą podjęło 6 osób, na kontynuację edukacji i szkoleń zdecydowało się 17 osób, co stanowi ok. 5% grupy.          

 

OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNIOSŁA 968 000 PLN,  W TYM:

 

  kwota dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego: 662 700 PLN

 

  wkład własny z Funduszu Pracy: 250 100 PLN

 

  budżet jednostek samorządu terytorialnego: 27 600 PLN

 

  wkład prywatny: 27 600 PLN

 

 

 

 

 

II. Pracuję - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Celem projektu było zwiększenie zdolności do bycia zatrudnionym przez osoby długotrwale pozostające bez pracy, pomoc w zakresie reintegracji zawodowej, ułatwienie dostępu do zatrudnienia i samozatrudnienia.  

 

Uczestnikami projektu było 165 osób powyżej 25 roku życia, pozostających bez pracy  przez okres maksymalnie  do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. W celu osiągnięcia możliwie najlepszej integracji zawodowej i społecznej przez osoby długotrwale bezrobotne zastosowana została kompleksowa pomoc, pozwalająca na ponowne wejście na rynek pracy:

 

Ø       z usług poradnictwa zawodowego skorzystały 154 osoby;

 

Ø       pośrednictwem pracy objęto 85 osób;

 

Ø       przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbyło 26 osób;

 

Ø       dzięki przyznaniu jednorazowych środków działalność gospodarczą prowadzi 14 osób;

 

Ø       zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych uzyskało 61 osób;

 

Ø       szkolenia ukończyły 64 osoby, w tym:

 

grupowe:

 

 - Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas  i specjalistyczny    w cysternach -  21 osób;

 

 - Profesjonalny kasjer-handlowiec - 24 osoby;

 

 - Pracownik magazynowy z obsługą komputera i wózka widłowego                               - 12 osób.

 

     indywidualne:

 

 - Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie części ogólnej dla przewozu osób

 

 - Kierowca kat. D

 

 - kierowca kat. C

 

 - Kierowca kat. C+E

 - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 - Kierowca wózka widłowego

 - Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie części ogólnej dla przewozu rzeczy

 

 

Po zakończeniu działań przewidzianych w projekcie

 

EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMU WYNIOSŁA 59 %

 

84  osoby podjęły zatrudnienie (51 % beneficjentów ostatecznych)

 

14 osób prowadzi działalność gospodarczą (8 % uczestników projektu)

 

53% uczestników podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.

 

 

 

Ponadto, poprzez usługi poradnictwa zawodowego, osoby długotrwale bezrobotne zostały zmotywowane do aktywnego poszukiwania pracy i podejmowania zatrudnienia.

 

 

 

Wykreowana została wśród odbiorców projektu wiara we własne możliwości, odgrywająca bardzo ważną rolę przy poszukiwaniu zatrudnienia, co zostało potwierdzone przez samych beneficjentów w ankietach końcowych, wypełnionych po udziale w projekcie.

 

 

 

Ogólne koszty poniesione w ramach projektu wyniosły  633.340 PLN

 

w tym:

 

Ø       kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 356.900PLN

 

Ø       środki pochodzące z Funduszu Pracy 127.400 PLN

 

Ø       wkład prywatny sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego 149.040 PLN

 

 

 

Projekty zrealizowane były zgodnie z założeniami, a cele zostały w pełni osiągnięte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 7155
Nazwa dokumentu: Projekty zrealizowane w PUP współfinansowane z EFS - 2005
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd pracy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kasjaniuk
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kirejczyk
Data wytworzenia informacji: 2005-05-13 10:28:41
Data udostępnienia informacji: 2005-05-13 10:28:41
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-16 10:50:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner  stopka pl corner